دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-210 
1. نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان

صفحه 1-32

سیدجواد رامیار؛ علی اکبر مجدی؛ محمد مظلوم خراسانی


3. هویت قومی و هویت ملی در افغانستان: مورد مطالعه، دانشجویان تعلیم و تربیه کابل

صفحه 59-86

اسفندیار غفاری نسب؛ شریف پویا؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات


4. بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-108

عبدالمطلب عبدالله؛ رامین ولی زاده میدانی؛ مهدی پیروزفر