دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-220 
1. اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه

صفحه 1-24

نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات