نویسنده = سیده مطهره حسینی
تعداد مقالات: 1
1. نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه (2012 -2002)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-96

سیده مطهره حسینی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه